यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना | Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana 2021

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana: राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. व्हीजेएनटी कुटुंबांचे राहणीमान वाढवणे. उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करणे आणि उन्नती करणे आणि व्हीजेएनटी कुटुंबांना स्थिरता मिळवणे.

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana

योजना कोणासाठी: विमुक्त जाती व भटक्या जमाती

योजनेचा उद्देश: Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे. त्यांच्या उत्पनाचे स्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्रदान करणे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे.

◆ लाभाचे स्वरूप

ही योजना ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास शासनाने अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने उपलब्ध करून दिलेल्या भूखंडावर रमाई आवास योजनेच्या निकषानुसार घर बांधून देण्यात येईल अथवा संबंधित लाभार्थ्याची स्वतःची जागा असेल तर त्या जागेवर लाभार्थ्यांस घराचे बांधकाम करता येईल. घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी राबविण्यात येत असलेल्या रमाई घरकुल योजनेतील घराच्या आराखड्याप्रमाणेच राहील.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना पात्रता निकष

 1. लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे.
 2. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लाख पेक्षा कमी असावे.
 3. लाभार्थी कुटुंबाचे स्वतः च्या मालकीचे घर नसावे.
 4. लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी/ कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे.
 5. लाभार्थी कुटुंब हे भूमिहीन असावे.
 6. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
 7. लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
 8. सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
 9. लाभार्थी वर्षभरात ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा. ‘Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana’

प्राधान्यक्रम

या योजनेसाठी विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम देण्यात येईल:

 • पालात राहणारे ( गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारा)
 • दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब
 • घरात कोणीही कमावत नाही अशा विधवा, परितक्त्या किंवा अपंग महिला
 • पूरग्रस्त क्षेत्र

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana Benefits Provided

 1.  मदतीचा नमुना प्रत्येक कुटुंबाला ‘5 आर’ जमीन प्रदान करणे आहे 269 ​​स्क्वेअरच्या बांधकामासह. घर आणि उर्वरित जमिनीमध्ये लाभार्थी कुटूंब विविध सरकारांनुसार स्वयंरोजगार सुरू करेल.
 2. या योजनेचा लाभ दरवर्षी 3 गावांना दिला जातो 34 कुटुंबांना (मुंबई आणि बी. मुंबई वगळता) 20 कुटुंबांना
 3. कमावत्या हात कौटुंबिक राहण्याच्या हेतूला प्राधान्य दिले जाईल विधवा, घटस्फोटित, अपंग आणि पूरग्रस्त व्यक्ती. Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana
 4. घरासाठी जमीन या योजनेअंतर्गत देण्यात येईल पती आणि पत्नी संयुक्तपणे. तथापि, विधवा आणि घटस्फोटीच्या बाबतीत, जमीन आणि घर त्यांच्या नावाने दिले जाईल.
 5. या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली जमीन हस्तांतरणीय नाही, ती कोणालाही विकली जाणार नाही, हे घर किंवा जमीन भाड्याने देऊ नये.
 6. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्हा स्तराचे जिल्हाधिकारी आणि उप यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तहसिल स्तरासाठी विभागीय अधिकारी गठीत आहे.
 7. जमिनीची निवड, लाभार्थ्यांची निवड, बनवून जमिनीवर घरे बांधणे मांडणी आणि पायाभूत सुविधा तयार करणे, देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करणे विविध सरकारी लाभ योजनांची मुख्य कामे आहेत समित्या.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना Eligibility Criteria

 1. लाभार्थी कुटुंब उपजीविकेसाठी गावोगावी भटकणारे मूळ VJNT श्रेणीचे असावे.
 2. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. एक लहा पेक्षा कमी असावे.
 3. लाभार्थी कुटुंबाकडे स्वतःचे घर नसावे.
 4. लाभार्थी कुटुंबे भूमिहीन असावेत.
 5. लाभार्थी कुटुंबे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावीत.
 6. लाभार्थी कुटुंबांनी घरकुल इत्यादी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
 7. या योजनेचा लाभ फक्त पात्र कुटुंबातील एका सदस्याला दिला जाईल.

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana Documents

 • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र
 • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लक्ष पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पनाचे प्रमाणपत्र
 • भूमिहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र
 • महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र
 • कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे रुपये १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र

जमीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती:

वसाहतीसाठी आवश्यक जमीन जिल्हास्तरिय समितीमार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

◆ वसाहतीचा प्रकल्प अहवाल,बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल.

जिल्हास्तरीय समिती:

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल आणि सहाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण अधिकारी व सहाय्यक संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय हे सदस्य सचिव असतील.

जिल्हास्तरीय समितीचे कार्य

 1. सदरहू योजनेकरिता शासकीय जमिनीची निवड करणे
 2. शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिनीचे दर निश्चित करणे व ती खरेदी करणे.
 3. पात्र लाभार्थी कुटुंबाची निवड करणे. पात्र लाभार्थ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शासनाच्या अन्य योजनेमधून यापूर्वी घरकुल मिळालेले नाही, याची खात्री करणे.
 4. उपलब्ध शासकीय/खाजगी जमिनीचा लेआऊट करून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास घर बांधून देणे.
 5. लाभार्थ्यांकडून घरकुलाचे बांधकाम तसेच वसाहती अंतर्गत पायाभूत सुविधा याबाबतची कामे वेळेत पूर्ण करून घेणे.
 6. भूखंडाचे व घरकुलांचे पात्र लाभार्थी कुटुंबांना वाटप करणे. ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना’
 7. सदरहू लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनेद्वारे स्वयंरोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध करून देणे.
 8. वसाहतीचे प्रकल्प अहवाल, नकाशे व अंदाजपत्रके यांचा अहवाल शासनास मंजुरीसाठी सादर करणे. फक्त घर बांधकामासंदर्भातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे प्रकरणे मंजूर करणे.

तालुकास्तरीय समिती

या योजनेसाठी सुयोग्य शासकीय जमिनीची जिल्हास्तरीय समितीस शिफारस करण्यासाठी, शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करून लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय कार्यान्वयन समिती असेल. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण/विजाभज, इमाव, विमाप्र यांचे कार्यालयातील समाजकल्याण निरीक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

अर्ज सहाय्यक सामाजिक संबंधित आयुक्तांकडे सादर करावा. संबंधित जिल्हा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त

◆ स्वयंरोजगार निर्मिती:

या योजनेअंतर्गत वसाहतीमधील लाभार्थी कुटुंबांना विविध विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनेतून स्वयंरोजगार संधी निर्माण केल्या जातील.

FOR MORE INFORMATION – CLICK HERE

Leave a Comment