ITI ऍडमिशन ऑनलाईन फॉर्म 2024 | ITI Admission 2024 Maharashtra

By Shubham Pawar

Published on:

ITI Admission 2024 Maharashtra – राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट 2024 सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया (Centralized Online Admission Process) पध्दतीने करण्यात येत असून प्रवेशाची सविस्तर \”माहितीपुस्तिका – प्रवेश पध्दती, नियमावली व प्रमाणित कार्यपध्दती दि. 15 जून 2024 पासून प्रवेश सकेत स्थळावर Download Section मध्ये Pdf स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ITI admission 2024 maharashtra

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांना प्रवेश प्रक्रीयेवावत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थामध्ये दि. 15 जुन 2024 पासुन रोज सकाळी 10.00 ते 11.00 या वेळेत निःशुल्क मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले आहे.

सदर सुविधेचा सर्व उमेदवारांनी लाभ घ्यावा. प्रवेश पध्दती नियमावली, प्रवेश संकेतस्थळावावत तांत्रिक व तद्नुषंगिक शंका असल्यास नजिकच्या शासकीय वा खाजगी ओ.प्र. संस्थेस संपर्क साधावा अथवा संबंधीत प्रादेशिक कार्यालयाच्या मदत कक्षास प्रवेश संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या दुरध्वनी क्रमांकावर सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा. सदर मदत कक्षास संपर्क साधण्यापूर्वी माहिती पुस्तिका अभ्यासावी.

अर्ज करण्याची पध्दत

 1.  राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी असून सर्व संस्था हे प्रवेश अर्ज स्विकृती केंद्र असतील. अर्ज स्विकृती केंद्रात उमेदवार ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरणे / पडताळणी / स्विकृती आणि निश्चिती करू शकतील.
 2. उमेदवारांनी व पालकांनी माहिती पुस्तिकेत देण्यात आलेली माहिती, प्रवेश पध्दती व नियमाचा अभ्यास करुनच ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करावा.
 3. अर्ज कोणत्याही ऑनलाईन माध्यमातून भरता येईल. सर्व आ. प्र. संस्थामध्ये प्रवेश अर्ज व विकल्प भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. \”ITI Admission 2024 Maharashtra\”
 4. प्रवेश अर्जात \”Primary Mobile Number (प्राथमिक मोबाईल नवर)\” नोंदविणे अनिवार्य आहे. एका मोवाईल क्रमांकावर केवळ एकच प्रवेश अर्ज नोंदविता येईल. संपूर्ण प्रवेश प्रक्रीयेबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS व्दारे माहिती व OTP (One Time Password) कळविण्यात येईल.
 5. सबब, उमेदवारांनी आपला अद्ययावत मोबाईल क्रमांक ऑनलाइन प्रवेश अर्जात \”Primary Mobile Number म्हणून नोंदविणे आवश्यक आहे. तसेच सदर मोबाईल क्रमांक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदलता येणार नाही.

ITI ऍडमिशन ऑनलाईन फॉर्म 2024

 1. ऑनलाईन अर्जात प्राथमिक माहिती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवेश खाते (Admission Account) त्याचा नोंदणीक्रमांक (Registration Number) हाथ User ID म्हणून तयार होईल.
 2. उमेदवाराने त्यांच्या प्रवेश खात्यात प्रवेश (Login) करून \”Admission Activities\” या मथळ्याखाली \”Application Form \” वर क्लिक करून सपुर्ण प्रवेश अर्ज भरावा. प्रवेश अर्जात सादर केलेली सर्व माहिती योग्य असल्याचे पुनश्च: तपासून घ्यावे व प्रवेश अर्ज शुल्क ऑनलाईन पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातुन जमा करावे.
 3. प्रवेश अर्ज शुल्क भरल्यावर व प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यापूर्वी उमेदवारास प्रवेश अर्जातील माहितीत बदल करता येईल.
 4. प्रवेशअर्ज शुल्क
 5. राखीव प्रवर्ग ( Reserved Category): रु. 100
 6. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार (Outside Maharashtra State) रु.300 \’ITI Admission 2024 Maharashtra\’

ITI admission 2024 maharashtra Category

 1. अराखीव प्रवर्ग (Unreserved Category): रु. 150
 2.  अनिवासी भारतीय उमेदवार (Non Residental Indian): रु. 500 उमेदवाराने सपुर्ण प्रवेश अर्ज व प्रवेश अर्ज शुल्क भरल्यानंतर तात्पुरत्या प्रवेश अर्जाची (Provisional Application Form) छापील प्रत (Print Out) घ्यावी.
 3. प्रवेश अर्ज निश्चित करणे (Confirmation)
 4. प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यासाठी उमेदवाराने प्रवेश अर्जातील माहिती/ दाव्याच्या पृष्ठ्यर्थ आवश्यक मुळ दस्तऐवज / कागदपत्रे, कागदपत्राच्या छायाकीत प्रतीचा (Photocopy) एक सच व तात्पुरत्या प्रवेश अर्जाची छापील प्रत (Print Out) नजिकच्या औ.प्र. संस्थेत पडताळणीसाठी सादर करावेत. प्रवेशासाठी आवश्यक दस्तऐवज / कागदपत्राची यादी प्रवेश संकेतस्थळावर Download या मथळ्याखाली तसेच माहिती पुस्तिकेत (प्रपत्र-3) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
 5. अर्ज स्विकृती केंद्रामधील अधिकारी हे उमेदवाराने अर्जात नमुद केलेल्या माहितीची उमेदवाराने सादर केलेल्या मूळ दस्ताऐवजावरुन काळजीपूर्वक तपासणी करतील. ITI Admission 2024 Maharashtra
 6. आवश्यक असल्यास उमेदवारास त्यांनी भरलेली माहिती सादर केलेल्या दस्तऐवज / कागदपत्राप्रमाणे दुरुस्त करण्याचे निर्देश देतील. तपासणीनंतर अर्जाचे निश्चितीकरण करून उमेदवारास अर्ज निश्चितीकरण पावती\” (Application Confirmation Slip) व निश्चित केलेल्या प्रवेश अर्जाची (Confirmed Application Form) प्रत देतील.

ITI ऍडमिशन ऑनलाईन फॉर्म 2024

 1. अर्ज स्विकृती केंद्रामधील अधिकारी अर्ज पडताळणी व प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर उमेदवारास सर्व मुळ दस्तऐवज / कागदपत्रे परत करतील.
 2. उमेदवारास प्रवेश अर्ज निश्चित करण्यासाठी ओ.प्र. सस्थेस कोणतेही शुल्क देय नाही.
 3. प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यानंतर आ. प्र. संस्था मुळ दस्ताऐवज / कागदपत्रे परल करीत नसल्यास अथवा प्रवेश निश्चित करण्यासाठी शुल्क आकारत असल्यास उमेदवाराने त्वरीत मदत कक्षास संपर्क साधावा.
 4. निश्चित केलेल्या प्रवेश अर्जाचाच सर्व प्रवेश फेन्याकरिता विचार करण्यात येईल. निश्चित न केलेले अर्ज प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यात येईल.
 5. प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर उमेदवारास प्रवेश अर्जातिल माहितीत बदल करता येणार नाही. तथापि, उमेदवारास प्रवेश अर्जात सादर केलेल्या काही निवडक माहितीत कोणत्याही प्रकारे बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी प्राथमिक गुणवत्ता फेरी नंतर \”हरकती नोंदविणे\” या फेरीत आपल्या प्रवेश खात्यात प्रवेश (Login) करून तसा बदल करता येईल. तदनंतर प्रवेश अर्जात कोणत्याही प्रकारे बदल करता येणार नाही. \’ITI Admission 2024 Maharashtra\’
 6. प्रवेश अर्ज निश्चित केल्यावर पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेश संकेतस्थळावर नोंदणी क्रमांक (Registration Number) व पासवर्ड (Password) व्दारे प्रवेश (Login) करून \”Submit / Change Options / Preferences व्दारे सादर करावेत.

ITI admission 2024 maharashtra Option Form

 1. पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य पूर्ण भरल्यानंतर Option Form ची छापील प्रत (Print Out) घ्यावी.
 2. उमेदवाराने एकच अर्ज भरावा एकापेक्षा जास्त अर्ज भरल्यास त्या उमेदवाराचे सर्व अर्ज रद्द होतील. अशा उमेदवाराची निवड झाल्यास वा चुकीने प्रवेश देण्यात आला असल्यास त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल व उमेदवार संपूर्ण प्रवेश प्रक्रीयेतुन वाद होईल.
 3. अनिवासी भारतीय व इतर राज्यातील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांनी देखिल दि. 15 जून 2024 पासूनच ऑनलाईन प्रवेश अर्ज व चौथ्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवश्यक आहे. ITI Admission 2024 Maharashtra
 4. प्रत्येक प्रवेश फेरीत निवड झालेल्या उमेदवारांना निवडपत्र (Allotment Letter) Online उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपल्या Account ला Login करून निवडपत्राची प्रिंट घेवून निवड झालेल्या औ.प्र. संस्थेत प्रवेशासाठी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उपस्थित रहावे. उमेदवारांना निवडपत्राची (Allotment Letter) छापील प्रत (Print Out) ज्या संस्थेत त्याची निवड झाली त्या संस्थेत देखिल घेता येईल.
 5. उमेदवाराने त्यास वहाल करण्यात आलेल्या जागेवर प्रवेश निश्चित करताना प्रवेश अर्जातिल दाव्याच्या पृष्ठ्यर्य आवश्यक दस्तऐवज / फागदपत्रे संबंधीत संस्थेत तपासणीसाठी सादर करावेत. प्रवेशासाठी आवश्यक दस्तऐवज / कागदपत्रांची यादी प्रवेश संकेतस्थळावर तसेच माहिती पुस्तिकेत (प्रपत्र-3) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. प्रवेश निश्चितीच्या वेळी आवश्यक दस्तऐवज / कागदपत्रे सादर करू न शकल्यास व/वा माहितीत तफावत आढळल्यास उमेदवारांना बहाल करण्यात आलेली जागा रद्द करण्यात येईल व उमेदवाराला पुढील प्रवेश फेऱ्यातुन वाद करण्यात येईल.

ITI ऍडमिशन ऑनलाईन फॉर्म 2024

 • उमेदवाराने त्याच्या प्रवेश खात्याचा (Admission Account) पासवर्ड (Password) कोणासही देऊ नये व त्यासबंधी संपूर्ण गोपनीयता पाळावी. Password विसरल्यास तो Reset करण्याची सुविधा प्रवेश संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) अंतर्गत राज्यात असलेल्या 250 औ.प्र. संस्थामधील सर्व अभ्यासक्रमातील 20% जागा या माहिती पुस्तिकेत दिलेले \”विशेष प्रशिक्षण शुल्क आकारुन गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील. त्या जागासाठी इच्छुकाना Online प्रवेश प्रक्रीयेत स्वतंत्र विकल्प (Option) देण्याची मुभा राहणार आहे. उदा. Fitter-IMC, Welder- IMC. etc. उमेदवारांनी अशा जागांसाठी विकल्प सादर करण्यापूर्वी माहितीपुस्तिकत प्रशिक्षण शुल्काबाबत ( मुद्दा क्र. 15.1 ) माहिती वाचावी. \’ITI Admission 2024 Maharashtra
 • शासकीय आ.प्र. संस्थामधील पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप (पीपीपी) योजनेतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा IMC Seats) व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश देण्यात येणाऱ्या जागांवर प्रवेशित प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार 80 ते 100% व्यवसाय प्रशिक्षण प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत दिले जाणारे लाभ योजनेसाठी पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे या बावत सविस्तर माहिती माहिती पुस्तिकेत व प्रवेश संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

ITI admission 2024 maharashtra

 • प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर ज्या शासकीय औ. प्र. संस्थामधील व्यवसायात एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 50% पेक्षा कमी प्रवेश झाले असतील अशा व्यवसायातील प्रवेशित उमेदवारांना त्याच संस्थेत इतर व्यवसायात किंवा जवळच्या दुसऱ्या शासकीय औ.प्र. संस्थेतील संबंधित व्यवसायात सामावून घेण्यात येईल. (माहिती पुस्तिकेतील मुद्दा क्र. 22.1)
 • राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थातील सर्व प्रकारच्या जागासाठी प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने होत असून केंद्रीय पध्दतीत उपलब्ध जागा व संस्थास्तरावरील जागासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली व्यतिरिक्त प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांचे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही याची सर्व उमेदवार, पालक व औ. प्र. संस्थांनी नोंद घ्यावी. \’ITI Admission 2024 Maharashtra\’
 • केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी खाजगी आ. प्र. संस्था व त्यातील व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्या हया कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासन मान्यताप्राप्त व राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीषद (NCVT) यांचेशी संलग्न आहेत. या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्यामधील प्रवेशित व प्रशिक्षण घेणान्या उमेदवारांची परीक्षा अखिल भारतीय व्यवसाय प्रमाणपत्र परीक्षा (AITT) ही शासकीय औ.प्र. सस्थातील उमेदवाराप्रमाणेच घेण्यात येवून उत्तीर्ण उमेदवारांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (NTC) वहाल करण्यात येते.

ITI admission 2024 maharashtra

 • उमेदवारांनी खाजगी आ. प्र. संस्थामध्ये संस्थास्तरावरील जागासाठी प्रवेश घेण्याअगोदर, ते ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत प्रवेश घेत आहेत ती व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तुकडी NCVT शी सलग्नीत आहे का ते NCVT-MIS पोर्टल www.ncvtmis.gov.in वर ITI Search या मथळ्या खाली तपासावे. असंलग्नीत व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवाराची परीक्षा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणार नाही.
 • राज्यातील सर्व शासकीय व मान्यता प्राप्त खाजगी औ.प्र. संस्था व या संस्थेतील संलग्न व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्यांची यादी https://admission.dvet.gov.in  तसेच www.ncvtmis.gov.in या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध आहे. तरी प्रवेशोच्छुक सर्व उमेदवारांनी सदर संकेतस्थळाना एकवेळ अवश्य भेट दयावी. ITI Admission 2024 Maharashtra
 • वरील प्रवेश वेळापत्रक सूचक दर्शक असून त्यात बदल संभवतो. अद्ययावत प्रवेश वेळापत्रक प्रवेश संकेतस्थळावर व सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच नोंदणीकृत उमेदवारांना SMS व्दारे वेळोवेळी फळविण्यात येईल. संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान उमेदवारांनी वेळोवेळी प्रवेश संकेतस्थळास भेट देणे त्यांचे हिताचे राहील.

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

Leave a comment