आशा सेविका व गटप्रवर्तक भरीव मानधन वाढ : Asha Sevika Mandhan Vadh, Salary Maharashtra

By Shubham Pawar

Published on:

Asha Sevika Mandhan Vadh :- नमस्कार मित्रांनो, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना भरीव मानधन वाढ करण्यात आली आहे. पगार किती वाढला आहे? पगार किती मिळणार याविषयी आपण सर्व माहिती आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. ही पोस्ट शेवटपर्यंत पाहा. आपल्या मित्रांना ही महत्वपूर्ण माहिती शेअर करा.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Asha Sevika Mandhan Vadh

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार एकुण 78 सेवांपैकी नियमित 4 सेवांसाठी केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातुन रु,2000/- इतका मोबदला अदा करण्यात येतो.

केंद्र शासनाच्या प्राप्त होणा-या मोबदल्याच्या समप्रमाणात कमाल रु.2000/- पर्यंत राज्य शासनाच्या निधीतुन संदर्भ क्र. Asha Sevika Mandhan Vadh (2) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, Asha Sevika Mandhan Vadh गटप्रवर्तक यांनाही राज्य शासनाच्या निधीतुन रु.3000/- इतका मोबदला देण्यास संदर्भ क्र. (2) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे.

Asha Sevika Salary Maharashtra

तसेच, संदर्भ क्र. (3) येथील शासन निर्णयान्वये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राज्य शासनाच्या निधीतुन अदा करण्यात येत असलेल्या अनुक्रमे दरमहा रु.2000/- व रु.3000/- या मोबदल्यात अनुक्रमे दरमहा रु.1000/- व रु.1200/- अशी एकुण अनुक्रमे रु.3000/- व रु.4200/- अशी वाढ तसेच, रु.500/- प्रतिमहा कोविड भत्ता अदा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत आशा स्वयंसेविका यांना राज्य शासनाचे दरमहा रु.3500/- व केंद्र शासनाचे रु.3000/- असा एकुण रु.6500/- इतका मोबदला अदा करण्यात येतो. गटप्रवर्तक यांना राज्य शासनाचे रु.4700/- व केंद्र शासनाचे रु.8775/- असा एकुण रु.13,475/- मोबदला अदा करण्यात येतो.

तसेच, संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णयान्वये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या मानधनामध्ये प्रत्येकी रु.1500/- इतकी वाढ करण्यात आली असून सदर वाढीनुसार राज्य शासनाच्या निधीतुन आशा स्वयंसेविका रु.5000/- व गटप्रवर्तक यांना रु.6200/- इतका मोबदला अदा करण्यात येत आहे. कोविड महामारीचे सावट अदयापही जगावर असल्याने त्याचा विचार करुन शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा देणा-या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक या घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे आशा स्वयंसेविकांच्या व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

आशा सेविका व गटप्रवर्तक भरीव मानधन वाढ Asha Sevika Salary Maharashtra

शासन निर्णय 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात वाढ {Asha Sevika Mandhan Vadh} करण्यासंदर्भात राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक 13/03/2024 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

  1. “आशा स्वयंसेविका” यांना राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यात येणा-या दरमहा रुपये 5000/- या मानधनात दरमहा एकूण रुपये 5000/- एवढी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  2. “गट प्रवर्तक” यांना राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यात येणा-या दरमहा रुपये 6200/- या मानधनात दरमहा एकूण रुपये 1000/- एवढी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  3. उपरोक्त प्रस्तावित केलेली वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देय होणा-या मानधनात अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  4.  सन 2024-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली रु.202.04 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चाची तरतुद पुरवणी मागणी अथवा नियमित तरतुदीतुन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Conclusion of Asha Sevika Salary Maharashtra

मित्रांनो, ह्या पोस्ट मध्ये आम्ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना भरीव मानधन वाढ (Asha Sevika Mandhan Vadh), नवीन शासन निर्णय इत्यादी माहिती दिली आहे. मला आशा आहे कि तुम्हांला हि पोस्ट आवडली असेल आणि तुम्ही हि पोस्ट इतर लोकांसोबत शेअर कराल.

धन्यवाद !

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.