RTE प्रवेशासाठी वयाची अट पात्रता समजून घ्या | RTE Admission 2023-24 age limit in Marathi

RTE Admission 2023-24 age limit in Marathi – RTE (शिक्षणाचा अधिकार) प्रवेशासाठी वयोमर्यादा राज्य आणि संबंधित राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या विशिष्ट नियम आणि नियमांवर अवलंबून असते. साधारणपणे, RTE प्रवेश 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी उपलब्ध आहे. तथापि, काही राज्यांमध्ये भिन्न वयोमर्यादा असू शकतात आणि 2023-24 शैक्षणिक वर्षासाठी RTE प्रवेशासंबंधी अचूक माहितीसाठी तुमच्या राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे चांगले. ‘RTE Admission 2023-24 age limit in Marathi’

RTE Admission 2023-24 age limit

विषय – सन 2023 24 या शैक्षणिक सत्रात आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत.

संदर्भ – 

  1. शासन निर्णय क्रमांकः- आरटीई 2018 / प्र.क्र. 180 / एस.डी.-1, दिनांक 18/19/2020
  2. शासन निर्णय क्रमक:- आरटीई 2019 / प्र.क्र.119 / एस.डी.-1 दिनांक 25/07/2019.

उपरोक्त संदर्भ क्र. 1 च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन 2023 24 या शैक्षणिक सत्रात आरटीई 25 टक्के शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत खालील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.

शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत दिनांक 18/09/2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानीव दिनांक 31 डिसेंबर करण्यात आला आहे. शासनाने किमान वयोमर्यादा ठेवलेली आहे परंतू कमाल वयोमर्यादा नाही. मानिव दिनांक बदलामुळे माहे जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 साठी आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी वयोमर्यादा दिनांक 31 डिसेंबर 1023 अखेर पढील प्रमाणे राहील. “RTE Admission 2023-24 age limit in Marathi”

सन 2023-24 या शैक्षणिक सत्रात आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी बालकाचे वय

अ. क्रप्रवेशाचा वर्गवयोमर्यादादि ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीचे किमान वयदि ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीचे कमाल वय
1.प्ले ग्रुप / नर्सरी1 जुलै 2019 31 डिसेंबर 2020   3 वर्ष4 वर्ष 5 महिने 30 दिवस
2.ज्युनियर केजी1 जुलै 2018 31 डिसेंबर 20194 वर्ष5 वर्ष 5 महिने 30 दिवस
3.सिनियर केजी1 जुलै 2017 31 डिसेंबर 20185 वर्ष6 वर्ष 5 महिने 30 दिवस
4.इयत्ता १ ली1 जुलै 2016 31 डिसेंबर 20176 वर्ष7 वर्ष 5 महिने 30 दिवस

महाराष्ट्रात आरटीई अर्ज किती वाजता खुले होतात?

महाराष्ट्र राज्यात आरटीई अंतर्गत विविध शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया मार्चच्या अखेरीपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत केली जाते.

महाराष्ट्रात आरटीईसाठी कोण पात्र आहेत?

विद्यार्थ्याचे वय 06 ते 14 वर्षे दरम्यान असावे. विद्यार्थ्यांकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास असणे आवश्यक आहे. RTE महाराष्ट्र अंतर्गत 25% जागा समाजातील गरीब घटकांसाठी राखीव आहेत. उत्पन्नाचे निकष – प्रति वर्ष INR 3.5 लाखांपेक्षा जास्त नाही.

Leave a Comment

close button