100% अनुदानावर सिंचन विहीर, बोरवेल व 5 hp सोलर पंप मिळणार | Bore Well/dug Well With Solar Pump (5hp) for irrigation of land

By Shubham Pawar

Published on:

Bore Well/dug Well With Solar Pump (5hp): आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकरी योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी जमातीतील शेतक-यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवुन शाश्वत कृषी उत्पन्न वाढीचा लाभ देणे व त्याच्यामार्फत त्यांच्या जिवनमानाचा दर्जा उंचावणे हे विभागाचे ध्येय आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने तसेच शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातुन

Bore well /dug well with solar pump (5hp) for irrigation of land given under FRA 2006 ही योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती.

सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मंजुर केली असुन सदर निधी राज्य शासनास वितरीत करणेत आला आहे.

Bore Well/dug Well With Solar Pump (5hp) Yojana

वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता बोअरवेल/डगवेलची निर्मिती करुन सोलारपंप बसवुन शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातुन

Bore well /dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land given under FRA २००६ “ही सन २०१५-१६ मध्ये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत रु. १८००.०० लक्ष किंमतीची मंजुर योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना

 • योजनेचे नाव – Bore well /dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land Yojana given under FRA२००६
 • योजनेचा उद्देश/हेतु – वनहक्क कायदा अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे.
 • एकुण मंजूर निधी/वित्तीय तरतूद – विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करिता मंजुर रु.१८००.०० लक्ष
 • योजना कालावधी – १ वर्ष
 • योजनेचे कार्यक्षेत्र – संपुर्ण राज्य
 • योजनेतील लाभार्थी –  आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचेकडुन प्रकल्प कार्यालयनिहाय (वनपट्टे वाटप झालेल्या प्रकल्पांतर्गत) लक्षांक निश्चित करणेत येतील.
 • खर्चाचे अंदाजपत्रक –  प्रति लाभार्थी अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे असेल.
 1. बोरवेल/डगवेल – एकुण रक्कम – 250000/-
 2. सोलार पंप, पॅनल (५ HP)- 233590/-
 3. एकूण – 483590/-

Overview of Scheme 2024

योजनेचे  नाव  Borewell /dug well with solar pump (5 hp) for irrigation of land Yojana given under FRA2006
योजनेचे कार्यक्षेत्र संपुर्ण राज्य
जारी करणारा विभागकृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
बोरवेल/डगवेल233590/-
सोलार पंप, पॅनल (५ HP)483590/-
योजना कालावधी One Year

Bore well /dug well with solar pump (५ hp)

 • उपरोक्त नमुद बाबींकरीता ठरविण्यात आलेली अनुदानाची मर्यादा ही शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ठरविण्यात आलेले महत्तम मर्यादा आहे.
 • योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रती लाभार्थी कमी खर्च येत असेल तर त्याप्रमाणे अनुदान अदा करणेत येईल व शिल्लक निधीच्या प्रमाणात लक्षांकात वाढ करण्याचे अधिकार मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती असतील
 • योजना अंमलबजावणी यंत्रणा – सबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व कृषी विभाग
 • भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा / ग्रामिण पाणी पुरवठा/इतर शासकीय यंत्रणा

लाभार्थी निवड आणि लागणारी कागदपत्रे 2024

 • कार्यपद्धती संनियंत्रन व मुल्यमापन समितीकडुन ठरविण्यात येईल.
 • लाभार्थी निवड देखिल संनियंत्रन व मुल्यमापन समितीकडुन करणेत येईल व अंतिम यादीस शासनाची मान्यता घेण्यात येईल.
 • योजनेचा लाभ देण्यासाठी इच्छुक वनपट्टेधारक शेतक-यांसाठी पात्रतेचे निकष सदर समितीकडुन ठरविण्यात येतील.
 • रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, वनहक्क कायद्याद्वारे वनपट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र,यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास अथवा अन्य विभागामार्फत घेतला नसल्याबाबत प्रमाणपत्र, विहीर/ बोअरवेल प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याचे भुजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र, किमान जमीन इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश करणेत येईल.
 • आयुक्त आदिवासी विकास ह्यांच्याकडुन प्रकल्प कार्यालय निहाय लक्षांक देण्यात येईल.
 • सदर लाभार्थ्यांच्या मध्ये विधवा महिला शेतकरी, अपंग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्याबाबत समिती निर्णय घेईल.
 • प्रकल्प अधिकारी हे स्थानिक वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करुन घेतील.
 • प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्राप्त अर्जाची छाननी करणेत येईल.
 • याकरीता प्रकल्प कार्यालयस्तरावर पुढीलप्रमाणे समितीचे गठण करणेत येईल.

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प -अध्यक्ष
वरिष्ठ भु वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

GR DOWNLOAD - CLICK HERE

 

I am a Marathi YouTuber, Website Developer, and Owner/founder of Marathi Corner website and YouTube channel. I am from Pune, Maharashtra.

Leave a comment