ऑनलाईन फॉर्म 10 शेळ्या, मेंढ्या व 1 बोकड गट वाटप योजना | Sheli Mendhi Palan Yojana Maharashtra 2022

Sheli Palan Yojana Maharashtra 2022: शेळी/ मेंढी गट वाटप, राज्यस्तरीयजिल्हास्तरीय योजना सन 2011-12 पासून कार्यान्वित असून या दोन्ही योजनांतर्गत लाभ धारकांना लाभ देताना, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा यांची संदर्भाधिन शासन निर्णयांमध्ये विहित केलेली किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार लाभ देण्यात येत आहेत.

परंतु, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा यांच्या किंमतीत वेळोवेळी वाढ होत असल्याने, शासन निर्णयात विहित दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड – नर मेंढा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत असून, त्याबाबत लाभधारक तसेच लोकप्रतिनिधी कडून उक्त योजनांतर्गत दर सुधारित करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे.

त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय योजना व जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये एकरुपता आणण्याच्या दृष्टीने राबविण्यात असलेल्या योजनांमधील शेळी मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी व आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळून शेळ्या/ मेंढ्यांचे सध्याचे बाजार मूल्य विचारात घेऊन, उक्त किंमतीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

राज्यस्तरीय योजना Sheli Mendhi Palan Yojana Maharashtra

योजनेचे नाव – अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी 10 शेळ्या / मेंढ्या व 1 बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

 • सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई, मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
 • योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
 • योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम (उतरत्या क्रमाने)

 1. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
 2. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 3. अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 4. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक 1 ते 4 मधील) Sheli Palan Yojana Maharashtra
अधिक माहिती साठी हा शासन निर्णय:- पहा

 

जिल्हास्तरीय योजना Sheli Mendhi Palan Yojana Maharashtra

योजनेचे नाव – 10 शेळ्या / मेंढ्या व 1 बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

टीप :-

 • योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
 • योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
 • लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..

लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
 2. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 3. अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 4. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक 1 ते 4 मधील) Sheli Palan Yojana 2022

 

एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील

अ.क्र.तपशीलदर(रक्कम रुपयात )१० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात)
1शेळ्या खरेदी८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम )

६,०००/- प्रति शेळी (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )

८०,०००/- (१० शेळ्या )

६०,०००/- (१० शेळ्या )

2बोकड खरेदी१०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर )

८,०००/- एक बोकड (अन्य स्थानिक पैदासक्षम नर )

१०,०००/- (१ बोकड )

८,०००/- (१ बोकड )

3शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी )१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी )

रु १०,२३१/- (अन्य थानिक जातींसाठी )

4शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
एकूण खर्च१,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी )

७८,२३१/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी )

अ.क्र.तपशीलदर(रक्कम रुपयात )१० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात)
1मेंढया खरेदी१०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ )

८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम )

१,००,०००/- (१० मेंढया )

८०,०००/- (१० मेंढया )

नरमेंढा खरेदी१२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ)

१०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर )

१२,०००/- (१ नरमेंढा )

१०,०००/- (१ नरमेंढा )

3मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी )१२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर)रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी )

रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )

4शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च )लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित
एकूण खर्च१,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी )

१,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी )

एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील

अ.क्र.गटप्रवर्गएकूण किंमतशासनाचे अनुदानलाभार्थ्याचा स्वहिस्सा
1शेळी गट – उस्मानाबादी /संगमनेरीसर्वसाधारण१,०३,५४५/-५१,७७३/-५१,७७२/-
अनु. जाती व जमाती१,०३,५४५/-७७,६५९/-२५,८८६/-
2शेळी गट – अन्य स्थानिक जातीसर्वसाधारण७८,२३१/-३९,११६/-३९,११५/-
अनु. जाती व जमाती७८,२३१/-५८,६७३/-१९,५५८/-
3मेंढी गट – माडग्याळसर्वसाधारण१,२८,८५०/-६४,४२५/-६४,४२५/-
अनु. जाती व जमाती१,२८,८५०/-९६,६३८/-३२,२१२/-
दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीसर्वसाधारण१,०३,५४५/-५१,७७३/-५१,७७२/-
अनु. जाती व जमाती१,०३,५४५/-७७,६५९/-२५,८८६/-

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे Sheli Palan Yojana

 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
 2. सातबारा (अनिवार्य)
 3. 8 अ उतारा (अनिवार्य)
 4. अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
 5. आधारकार्ड (अनिवार्य )
 6. रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
 7. बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य)
 8. रेशनकार्ड/ कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (अनिवार्य)
 9. 7-12 मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
 10. अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
 11. दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 12. दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
 13. बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
 14. वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
 15. शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
 16. रोजगार, स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
 17. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत (Sheli Palan Yojana Maharashtra Government 2022)
अधिक माहिती साठी शासन निर्णय:- पहा 

1 thought on “ऑनलाईन फॉर्म 10 शेळ्या, मेंढ्या व 1 बोकड गट वाटप योजना | Sheli Mendhi Palan Yojana Maharashtra 2022”

 1. ओपन हिंदू मराठा हा या योजनेचा लाभ घेवू शकतो का?

  Reply

Leave a Comment

close button