इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रवेश शुल्कात व परीक्षा शुल्कात वाढ

मुंबई: सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वी या इयत्तेकरिता घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता दिनांक 22/07/2010 च्या शासन निर्णयामधील प्रचलित अटी व शर्ती मध्ये दि.15/11/2016 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केल्या आहेत.

त्यानुसार बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क रु.10/- वरुन रु.20/- करण्यास तसेच परीक्षा शुल्क रु.50/- वरुन रु.60/- करण्यास मान्यता देण्यात आली होती व मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क रु. 10/- वरुन रु. 20/- करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे भरणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांची छपाई, उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग, निकाल जाहीर करणे, गुणवत्ता याद्या तयार करणे इत्यादी कामकाजासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. त्यानुसार, शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्कात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

परीक्षा प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्क वाढ:
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 5 वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी) या परीक्षेच्या प्रवेश शुल्क व परिक्षा शुल्कामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

जुने व नवीन शुल्क दर:

  • बिगरमागास विद्यार्थ्यांसाठी
    प्रवेश शुल्क: रु.20 – नवीन प्रवेश शुल्क: रु.50
    परीक्षा शुल्क: रु.60 – नवीन परीक्षा शुल्क: रु. 150
  • मागास व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
    प्रवेश शुल्क: रु.20 – नवीन प्रवेश शुल्क: रु.50
    परीक्षा शुल्क: शुल्क नाही – नवीन परीक्षा शुल्क: रु.75

Leave a Comment

close button