जमा होणार 50 हजार रु. अनुदान | नियमित कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र 2022

niyamit karj mafi yojana maharashtra –पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान.

सप्टेंबर अखेर पासून जमा होणार 50 हजार रु. अनुदान

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मा.मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र शासन यांनी सन 2020च्या पहिल्या / अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहिर केली असून सदर योजनेची अंमजबजावणी अद्याप सुरु आहे..

त्याचप्रमाणे पीक कर्जाची नियमित कर्जपरतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा देखील करण्यात आल्याचे आपणांस विदीत आहे.

सदर प्रोत्साहनपर अनुदान थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारा करावयाची असून त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी तातडीने सुरु करणे आवश्यक झाले आहे. Niyamit karj mafi list 2022 maharashtra

शासन निर्णय (GR) येथे पहा
👇👇👇👇
Download

नियमित कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र 2022

आपणांस खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत त्याचे तातडीने पालन करावे-

  1. जोडलेल्या नमुन्यामधील माहिती आपले अधिनस्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंका तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांचेकडून आठ दिवसांत प्राप्त करून घ्यावी.
  2. सदर नमून्यातील माहिती EXCEL SHEET मध्ये तयार करून या कार्यालयाकडे पाठवावी.
  3. सोबतच्या नमून्यामध्ये फक्त पीक कर्जाची माहिती असणे आवश्यक आहे, तसेच सन 2017-18, 2018-19, व 2019-20 या कालावधीत वितरित पीक कर्जाचा समावेश असणे आवश्यक आहे.  50 hajar anudan
  4. ज्या शेतक-यांनी या तीन पैकी एक किंवा दोन वर्षामध्ये पीक कर्जाची उचल करून त्या कर्जाची विहीत मुदतीत परतफेड केली असेल अशा शेतक-यांच्या माहितीचा ज्या-त्या वर्षामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.
  5. संबंधीत कालावधीत शेतक-यांनी उचल केलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड बँकेने विहीत केलेल्या मुदतीत करणा-या शेतक-यांची माहिती सदर नमून्यात समाविष्ट करावी.
  6. थकीत राहिलेल्या विहीत मुदतीनंतर परतफेड केलेल्या त्याचप्रमाणे अंशत: कर्ज परतफेड केलल्या शेतक-यांच्या माहितीचा समावेश करु नये.
  7. उक्त नमूद केल्याप्रमाणे EXCEL SHEET मध्ये माहिती तयार झाल्यानंतर सदर माहिती संगणकीय प्रणालीवर सादर करण्यापूर्वी माहितीची तपासणी होणे आवश्यक आहे. याबाबतच्या सविस्तर सूचना दि. 19-05-2022 रोजीच्या दुरचित्रवाणी सभेमध्ये देण्यात येतील. सोयत जोडलेल्या नमुन्याची सॉफट कॉपी इ-मेल द्वारे स्वतंत्ररित्या पाठविण्यात येत आहे. Shetkari karj mafi niyamit karj mafi

शासन निर्णय (GR) येथे पहा
👇👇👇👇
Download

 

Leave a Comment

close button